De diversiteit van mennonieten met een Russische achtergrond

Auteur: Hermann Heidebrecht   

Vanaf 1970 zijn er 2,5 miljoen Duitsers, die in Rusland geborenwaren, naar Duitsland geëmigreerd.Velen hadden ‘mennoniet’ opgegeven als hun religieuze identiteit, maar de regio’s waar ze vandaan kwamenkenden al na de Tweede Wereldoorlog geen mennonieten meer. Deze ‘mennonieten’ waren niet gedoopt, en formeel dus geen lidvan wat voor denominatie ook. Niettemin hebben velen uit deze groepering zich later aangesloten bijde meer dan honderd Duitse gemeenten van in Rusland geboren mennonieten. In 2014 schommelde hun aantal tussen de 35.000 en 40.000 leden.

Broederschappen en Verenigingen
In Duitsland vormende mennonieten een bont geheel van broederschappen en verenigingen, overigens niet alle vanuit een mennonieten achtergrond. Bijna alle grote mennonietengemeenten werden lid van de ArbeitsgemeinschaftzurgeistlichenUnterstützung der Mennonitengemeinden (AGUM), maar een deel van de MennonitischeBrüdergemeindenging naar dein Rusland opgerichte Evangelisch Christelijke-Baptisten. Zo sloten ongeveer 25 Brüdergemeinden, inclusief afsplitsingen, zich aan bij de Bruderschaft der Christengemeinden in Deutschland (BCD), terwijl zevenBrüdergemeindenlid van de BundTaufgesinnterGemeinden (BTG) werden. Een grote groep van hen kwam in Frankenthal terecht. Zij vormen de zogenaamde FrankenthalCircle, een onofficiële broederschap, dieover 23 locatiesverspreid is. Eén van deze gemeenten sloot zich aan bij de Bruderschaft der Evangeliums Christen Baptisten, en een aantal andere gemeenten sloot zich nergens bij aan. Ook werden mennonieten lid van andere bestaande verenigingen (AMBD,VMBB, WEBB).

Verklaring van Verzoening
In 2010 werd de 150e verjaardag van de MennonitischeBrüdergemeindengevierd. Dat was het moment om een Verklaring van Verzoeningop te stellen, geïnitieerd door leden van de BundTaufgesinnterGemeinden(BTG), de ArbeitsgemeinschaftMennonitischerBrüdergemeinden in Deutschland (AMBD) en de VereinMennonitenBrüdergemeindevonBayern (VMBB). In deze Verklaringvragen de opstellers om vergiffenis voor een jarenlangein stand gehouden verdeeldheid. Tegelijk uiten zij daarin de wens om in de toekomst samen te werken op basis van broederlijke liefde en wederzijdse waardering. Alhoewel de meerderheid van de Brüdergemeindenzich niet bij de verklaring kon aansluiten, moet toch worden geconstateerd dat de relatie tussen de gemeenschappen al vele jaren broederlijk en zelfs hartelijk te noemen is.

Vertaling: Eliza  ten Kate.