Het leven van de gemeente

Auteur: Johannes Dyck

In Duitsland volgen veel van de in Rusland geboren mennonieten nog het patroon van het gemeenteleven zoals men dat in Rusland gewend was. Elke zondag zijn er één of twee diensten;de orde van dienst is eenvoudigen er worden drie korte preken gehouden afgewisseld door zang van koor en gemeente. De [mannelijke] predikers zijn van alle leeftijden en hebben een verschillende theologische achtergrond. Het aantal voorgangers in één gemeente kan soms tot wel 30 oplopen.

Veiliger om meer predikers te hebben
Dezeliturgische traditie stamt uit de tijd van de piëtistische opleving in Rusland (1840), waarbij verscheidene mensen vrijmoedig van hun geloof getuigden. Met name deMennonitischeBrüdergemeindenvormden een belangrijke kweekvijver voor predikers.De beschikking over veel predikers wasin tijden van onderdrukking een garantie om geestelijk te overleven. Als een van hen gedeporteerd of gevangen werd, was er altijd weer een vervanger. Zo bleef de verkondiging van Gods Woord en het evangelie gewaarborgd.

Thema's en zingen
Kenmerkend voor het piëtisme is het versterken van het geloof.De preek is daarvooreen middel bij uitstek. De voorgangers roepen op tot inkeer, bekering en wedergeboorte, maar zij spreken ook over de navolging van Christus, levensheiliging en de afzondering van de wereld. De wekelijkse gebedsgroepen en bijbelstudiegroepen lenen zich er goed voor om daarop nader in te gaan. Een andere belangrijke uiting van het piëtisme is het zingen. In tijden van vervolging wanneer er geen bijbels beschikbaar waren, was zingen,uit het hoofd, het middel om het geloof, maar ook troost en krachtover te dragen. Bovendien hielp zingen ook om de jongeren Duits te leren.

Relaties en samenkomsten
Het gemeenteleven beperkt zich niet tot de kerkdiensten op zondag. Ook door de week worden de hechte onderlinge banden onderhouden. De achtergrond hiervan gaat terug op de periode van vroege vestiging in Rusland, toen gemeenteleden elkaars buren en op elkaar aangewezen waren. Sommige onderdelen van het gemeenteleven zijn besloten, bijvoorbeeld, wanneer kandidaat-dopelingen over hun geloof vertellen en daar waar gehoorzaamheid beoefend wordt. Tevens worden normen en waarden, het geloofsgetuigenis en belangrijke beslissingen besproken.

Vertaling: Eliza ten Kate